604 524 057

Drodzy Klienci,

W trosce o komfort zarówno Państwa, jak i pracowników Gabinetu CosmetCare oraz najwyższą jakość i sprawność świadczonych usług, przed przystąpieniem do korzystania z naszych zabiegów, prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

§1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z usług CosmetCare.
2. Klienci CosmetCare są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem oraz do przestrzegania jego postanowień przed rozpoczęciem zabiegu.
3. Skorzystanie z oferty CosmetCare oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§2

Klienci i Pracownicy

1. Klienci

Klientem CosmetCare może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna. Dopuszcza się korzystanie z usług CosmetCare przez osoby niepełnoletnie, za zgodą ich rodziców lub opiekuna prawnego.

2. Pracownicy

Pracownicy CosmetCare są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
Pracownicy CosmetCare są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. Wszelkie odstępstwa od zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi CosmetCare.

&3

Zasady ogólne korzystania z usług CosmetCare

1. Na terenie CosmetCare obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.
2. W przypadku osób będących pod wpływem alkoholu, bądź innych używek odurzających, pracownik CosmetCare ma prawo odmówić wykonania zabiegu.
3. Na terenie CosmetCare obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.
4. CosmetCare nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Gabinetu.
5. CosmetCare nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prywatnej odzieży w czasie trwania zabiegów. Klienci CosmetCare, podczas świadczenia wszystkich usług, mają możliwość skorzystania z odzieży zabiegowej. O potrzebie skorzystania z odzieży zabiegowej prosimy poinformować personel gabinetu przed rozpoczęciem zabiegu.
6. Dzieci w CosmetCare są mile widziane, pod warunkiem niestwarzania sytuacji zakłócających ciszę i relaks innym Klientom oraz pracującym w skupieniu kosmetologom. Jednocześnie informujemy, że w gabinecie znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. CosmetCare nie ponosi odpowiedzialności za życie lub uszczerbek na zdrowiu przebywającego w gabinecie dziecka.
7. CosmetCare nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki na terenie Gabinetu.
8. Za świadome uszkodzenie, bądź zniszczenie wyposażenia Gabinetu odpowiedzialność finansową ponoszą Klienci.
9. Za uszkodzenia, bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice, bądź ich prawni opiekunowie.
10. CosmetCare podzielone jest na dwie strefy: głośną – recepcja (w strefie głośnej dozwolone jest prowadzenie rozmów i rozmów telefonicznych) oraz na strefę cichą – poczekalnia i gabinety zabiegowe. W strefie cichej prosimy nie prowadzić głośnych rozmów oraz nie korzystać z urządzeń mogących zakłócić ciszę i relaks innym klientom i pracującym w skupieniu kosmetologom.
11. Podczas wykonywania zabiegów prosimy o wyciszenie telefonów (dotyczy to szczególnie zabiegów z zakresu kosmetologii i trychologii) oraz o niewykonywanie i nieodbieranie połączeń telefonicznych, z wyłączeniem sytuacji losowych.

§4

Rezerwacja wizyty

1. Termin wizyty w CosmetCare można uprzednio umówić.
2. Pierwszeństwo wizyt i wykonania zabiegów mają Klienci, którzy uprzednio dokonali rezerwacji.
3. Rezerwacji terminów można dokonać telefonicznie lub osobiście w Gabinecie.
4. W przypadku braku wolnych terminów, istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową. Jeśli termin na dany zabieg się zwolni, o jego dostępności zostanie poinformowana pierwsza osoba z listy.
5. Z uwagi na powyższe prosimy, by niezwłocznie informować personel CosmetCare o rezygnacji z terminu zabiegu.
6. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się punktualnie. W przypadku spóźnienia może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu lub jego anulowanie.
7. W przypadku opóźnienia leżącego po stronie CosmetCare, zabieg będzie wykonany bez skrócenia jego czasu.
8. CosmetCare zastrzega sobie prawo do odmowy rezerwacji terminu zabiegu, jeżeli:
klient nie przystąpił do zabiegu w umówionym terminie bez wcześniejszego poinformowania o rezygnacji
klient odwołał wizytę w czasie krótszym niż 48 godzin przed jej rozpoczęciem
klient notorycznie odwołuje zaplanowane wizyty
W dwóch pierwszych przypadkach wizytę uznaje się za zrealizowaną. Kwota w wysokości 30 % ceny zabiegu zostaje automatycznie naliczana do kosztów kolejnej usługi, na którą zdecyduje się Klient.
W trzecim przypadku rezerwacja terminu zabiegu będzie możliwa jedynie w dniu zabiegu lub dzień przed planowanym zabiegiem, pod warunkiem wolnych terminów oraz wpłaty zadatku w wysokości 30 % ceny zabiegu.
9. Niestosowanie się do powyższych zasad skutkuje odmówieniem dokonywania kolejnych rezerwacji i wykonywania usług w CosmetCare.

§5

Anulowanie rezerwacji przez personel CosmetCare

1.  W przypadku rezerwacji więcej niż jednego terminu zabiegu, CosmetCare zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich terminów jeżeli:
klient nie pojawił się w pierwszym wyznaczonym terminie bez wcześniejszego poinformowania o swojej nieobecności personelu
klient odmówił zapłaty 30% ceny pierwszego zarezerwowanego zabiegu, który z jego winy nie mógł być zrealizowany
2. CosmetCare zastrzega sobie prawo do niewykonania zabiegu w przypadku, gdy Klient pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut (dotyczy zabiegów trwających powyżej godziny) oraz 5 minut (dotyczy zabiegów drobnych, tj.: regulacja brwi, henna, depilacja itp.).
3.CosmetCare zastrzega sobie prawo do odwołania terminu zabiegu bez podania przyczyny, zobowiązując się do poinformowania Klienta o takiej sytuacji w możliwie najszybszym czasie i ustalenia nowego terminu wizyty.
4. W związku ze zmianą terminu zabiegu z przyczyn leżących po stronie CosmetCare, Klient może wybrać najbliższy, najdogodniejszy dla siebie wolny termin zabiegu.
5. CosmetCare może prosić o potwierdzenie terminu zabiegu drogą SMS-ową. Brak uzyskania odpowiedzi w przeciągu 12 godzin jest równoznaczna z anulowaniem wizyty.

§6

Czas rozpoczęcia i trwania zabiegu

1. Ze względu na indywidualne podejście pracowników CosmetCare do każdego Klienta, rzeczywisty czas trwania zabiegów może ulec wydłużeniu. Z tego względu dokładny czas rozpoczęcia Państwa zabiegu może ulec nieznacznemu opóźnieniu. Zazwyczaj nie powinno ono przekraczać 15 minut.
2. Podany czas zabiegu obejmuje przygotowanie przed/ po zabiegu oraz czas samego zabiegu.

§7

Przeciwwskazania

1. Rezerwacja usługi w CosmetCare jest równoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z danej usługi oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
2. Gorączka i przeziębienie są przeciwwskazaniem do korzystania z usług  CosmetCare. W przypadku wcześniejszej rezerwacji i braku jej anulowania, wizytę uznaje się za zrealizowaną. Kwota w wysokości 30% ceny zabiegu zostaje automatycznie naliczana do kosztów kolejnej usługi, na którą zdecyduje się Klient.
3. Opryszczka jest przeciwwskazaniem do wszystkich zabiegów w obrębie twarzy (poza dedykowanymi zabiegami leczniczymi opryszczkę) przeprowadzanych w CosmetCare.
4. Szczegóły dotyczące przeciwwskazań dla konkretnych zabiegów dostępne są na stronie www.cosmetcare.pl oraz na życzenie Klienta udzielane są przez personel CosmetCare.
5. Klienci przed rozpoczęciem każdego zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika CosmetCare o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu. Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów jest równoznaczne z tym, że Klient jest świadomy ryzyka i bierze całkowitą odpowiedzialność za swoje zdrowie i ewentualne powikłania pozabiegowe.
6. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi, pracownik CosmetCare ma prawo do przeprowadzenia wywiadu w celu ustalenia, czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby, tryb życia lub inne czynniki, nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu.
7. Wykonanie zabiegu- w szczególności naruszającego ciągłość skóry lub ingerującego w tkanki- wymaga pisemnej zgody Klienta. W przypadku odmowy podpisania zgody przez Klienta, zabieg nie będzie wykonany.
8. Wywiad o stanie zdrowia Klienta, personel CosmetCare przeprowadza wyłącznie podczas pierwszej wizyty w Gabinecie. O wszelkich zmianach stanu zdrowia podczas kolejnych wizyt Klient ma obowiązek poinformować samodzielnie.
9. W trakcie trwania zabiegu Klienci zobowiązani są do poinformowania pracownika o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia. Niezastosowanie się Klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności CosmetCare za przeprowadzony zabieg.
10. Przed rozpoczęciem zabiegu z zakresu kosmetologii i trychologii należy zdjąć biżuterię.
11. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.

§8

Płatności

1. Za wykonanie usługi w gabinecie CosmetCare obowiązują ceny zgodne z cennikiem, dostępnym w Gabinecie i na stronie: www.cosmetcare.pl
2. Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie promocjami i ofertami rabatowymi.

§9

Bony upominkowe, pakiety zabiegowe, karty rabatowe

1. Bony upominkowe i pakiety zabiegowe ważne są 90 dni od daty zakupu lub zgodnie z datą umieszczoną na bonie/ karnecie i realizowane są jedynie w terminie ich ważności.
2. Karty rabatowe ważne są zgodnie z datą umieszczoną na karcie.
3. Bony upominkowe, pakiety zabiegowe oraz karty rabatowe mogą być wykorzystane wyłącznie przez osobę, do której są przypisane.
4. W przypadku zakupu pakietu zabiegowego Klienci zobowiązani są do wykorzystania zabiegów w określonym i zaplanowanym czasie.1
5. Bony upominkowe, pakiety zabiegowe i karty rabatowe nie są wymieniane na gotówkę.
6. Karta rabatowa oraz bony upominkowe upoważniają do korzystania tylko ze ściśle określonych zabiegów. Nie stanowią dowolnej formy płatności.
7. W przypadku niestawienia się, odwołania lub zmiany terminu zabiegu przed upływem 48 godzin od planowanej wizyty, zabiegi w ramach bonu upominkowego lub pakietu zabiegowego uznaje się za zrealizowane, bez możliwości przesunięcia terminu realizacji zabiegu.2
6. Dopuszcza się możliwość przedłużenia ważności bonu upominkowego lub pakietu zabiegowego w przypadkach, kiedy zabieg nie może odbyć się z przyczyn leżących po stronie CosmetCare.
7. Zabiegi w ramach bonów upominkowych, kart rabatowych oraz pakietów zabiegowych realizowane są wyłącznie po okazaniu bonu, karty lub karnetu. Nie okazanie bonu/ karty/ karnetu zobowiązuje klienta do zapłaty pełnej kwoty ceny zabiegu widniejącej w cenniku.
8. Zgubienie karnetu zabiegowego jest jednoznaczne z utratą możliwości wykonywania zabiegów w ramach tego pakietu.

§10

Sprzedaż produktów

1. CosmetCare prowadzi sprzedaż wybranych kosmetyków, dermokosmetyków oraz suplementów diety.
2. Zamówione kosmetyki, dermokosmetyki i suplementy diety czekają na Państwa odbiór do 10 dni od zamówienia lub rezerwacji, bądź do ustalonego z Pracownikiem CosmetCare terminu odbioru.
3. CosmetCare nie przyjmuje zwrotów kosmetyków, dermokosmetyków oraz suplementów diety po ich zakupieniu oraz nie dopuszcza wymiany na inne.

§11

Prawo Pracowników do odmowy wykonania zabiegu

1. Personel CosmetCare zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania zabiegu Klientowi z przeciwwskazaniami, oznakami chorób skórnych, zakaźnych i innych.
2. Personel CosmetCare zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania zabiegu, jeśli spotka się z zachowaniem nieadekwatnym do miejsca, jakim jest Gabinet Kosmetologiczny.
3. Personel CosmetCare zastrzega sobie prawo, by w szczególnych sytuacjach, odmówić wykonania zabiegu bez podania przyczyny.

§12

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie CosmetCare są zobowiązane przestrzegać niniejszy regulamin i stosować się do sugestii pracowników.
2. CosmetCare zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
3. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez CosmetCare zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. CosmetCare nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


1 Cena pojedynczego zabiegu zakupionego w pakiecie ulega obniżeniu w stosunku do standardowych cen zabiegów, dlatego dwukrotne odwołanie lub przesunięcie terminu zabiegów w ramach jednego pakietu zabiegowego jest równoznaczne z uznaniem zabiegu za zrealizowany. Ponadto pakiety zabiegowe ustalane są w taki sposób, by zabiegi dawały jak największą efektowność. Proszę pamiętać, że pomijanie zaplanowanych zabiegów, czy wydłużanie serii zabiegów w czasie, skutkuje ich mniejszą efektywnością.

2 Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne lub mailowe. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna (tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu).  W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub SMS-owego, należy przesłać mail na adres: daria@cosmetcare.pl. Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane.

Termin korekty ustalany jest indywidualnie z Klientem. Niestawienie się Klienta w ustalonym terminie, spóźnienie się lub przełożenie terminu zabiegu korekty makijażu permanentnego  jest jednoznaczne z utratą możliwości skorzystania z bezpłatnego zabiegu korekty. W takiej sytuacji Klient ma prawo do wykonania zabiegu korekty odpłatnie, w cenie równej 50% pełnego zabiegu makijażu permanentnego.